Atrā meklēšana

APK
Administratīvo pārkāpumu kodekss
APrL
Administratīvā procesa likums
AS
Akciju sabiedrība
AT
Augstākā tiesa
ATS
Augstākās tiesas Senāts
CprL
Civilprocesa likums
DJSpL
Dokumentu juridiskā spēka likums
DL
Darba likums
EDL
Elektronisko dokumentu likums
GPKGPL
Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums
IAL
Informācijas atklātības likums
IK
Individuālais komersants
KS
Komandītsabiedrība
KSL
Kooperatīvo sabiedrību likums
KlSSKL
Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likums
KrIL
Kredītiestāžu likums
KrL
Krimināllikums
LKV
Latviešu konversācijas vārdnīca
LLRUR
Likums par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru
LR
Latvijas Republika
MK
Ministru kabinets
MnL
Maksātnespējas likums
NL
Notariāta likums
PS
Pilnsabiedrība
RPL
Revīzijas pakalpojumu likums
RSL
Rīcības sēdes lēmums (AT)
SIA
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
ST
Satversmes tiesa
UR
Uzņēmumu reģistrs
UR GVN
Uzņēmumu reģistra Galvenais valsts notārs